Propisi

Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 84/04)

Уредба о условима испоруке електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 107/2005)

Правилник о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценци за обављање енергетских делатности („Службени гласник РС“, бр.117/05, 40/06 и 44/06)

Стратегија развоја енергетике Републике Србије

Обновљиви извори електричне енергије

Тарифни системи

Тарифни систем за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 1/07 и 31/07)

Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 1/07 и 31/07)

Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне купце („Службени гласник РС“, бр. 1/07, 31/07, 50/07, 80/07, 21/08 и 109/09)

Методологије – трошкови прикључака

Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 60/06, 79/06, 114/06, 14/07 и 9/09)

Квалификовани купци

Правила о раду

Међународни прописи и споразуми

Међународни прописи и споразуми

Атински меморандуми

Уговор о оснивању енергетске заједнице

Прописи ЕУ за које постоји обавеза имплементације у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

Прописи о енергетици

Прописи о заштити животне средине

Прописи о обновљивим изворима енергије

Прописи о конкуренцији

Прописи о енергетској ефикасности

Акти које доносе институције Енергетске заједнице


Advertisements