Otkupne cene za energiju iz obnovljivih izvora


МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици („Службени гласник РС”, број 84/04),

Влада доноси

УРЕДБУ

О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И КОМБИНОВАНОМ ПРОИЗВОДЊОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописују мере подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и за откуп те енергије – Feed-in tariff, балансирање и очитавање (у даљем тексту: мере подстицаја), дефинишу енергетски објекти који производе електричну енергију из обновљивих извора, уређује садржина уговора о откупу електричне енергије по мерама подстицаја, као и накнада трошкова купцу тако произведене енергије.

Члан 2.

Поједини изрази који се користе у овој уредби имају следеће значење:

1) обновљиви извори енергије јесу извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или делимично, посебно енергија водотокова, ветра, неакумулирана сунчева енергија, биомаса, геотермална енергија, биогорива, биогас, синтетички гас, депонијски гас, гас из постројења за третман канализационих вода и отпадних вода из прехрамбене и дрвно-прерађивачке индустрије који не садрже опасне материје;

2) хидроелектране на постојећој инфраструктури су хидроелектране које користе већ постојећу брану којом управља неко јавно предузеће и хидроелектране изграђене на цевоводима намењеним доводу сирове воде на прераду у фабрике воде;

3) електране на биогас јесу електране које користе гас настао из остатака у пољопривреди (течни стајњак и измет са сточарских и живинарских фарми), из биомасe, из остатака биомасе насталих примарном прерадом пољопривредних производа, а које не садрже опасне материје, остатке и делове животиња;

4) електране на депонијски гас јесу електране које користе гас настао на комуналним депонијама или гас настао у постројењима за третман комуналних отпадних вода;

5) електране са комбинованом производњом на постојећој инфраструктури јесу ревитализоване старе електране са комбинованом производњом на фосилна горива које су пре ревитализације биле у погону најмање 25 година и реконструисане старе електране са комбинованом производњом на фосилна горива које пре реконструкције нису биле у погону најмање пет година без обзира на претходно време проведено у погону;

6) повлашћени произвођач јесте произвођач који обавља делатност производње електричне енергије и који је актом надлежног органа стекао статус повлашћеног произвођача;

7) купац електричне енергије јесте јавно предузеће за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије;

8) енергетски субјект који врши очитавање електричне енергије јесте правно лице које је уписано у регистар за обављање делатности производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом или пренос електричне енергије и управљање преносним системом.

Члан 3.

Електрана, у смислу ове уредбе, јесте постројење за производњу електричне енергије или за комбиновану производњу, са једном или више производних јединица, и то:

1) хидроелектране инсталисане снаге до 10 МW;

2) електране инсталисане снаге до 10 МW које у процесу производње користе само биомасу или биомасу у комбинацији са неким допунским фосилним горивом, уколико енергетска вредност коришћене биомасе на годишњем нивоу чини најмање 80% укупне примарне енергије;

3) електране које електричну енергију производе користећи обновљиве изворе енергије осим биомасе, уколико у процесу производње енергетска вредност коришћених обновљивих извора енергије на годишњем нивоу чини најмање 90% укупне примарне енергије, с тим да је допунско гориво неко од фосилних горива, биомаса или отпад;

4) електране за комбиновану производњу инсталисане снаге до 10 МW које користе обновљиве изворе енергије, фосилна горива или фосилна горива у комбинацији са неким обновљивим извором енергије;

5) електране које користе сепарисану биоразградљиву фракцију комуналног отпада (у даљем тексту: отпад) инсталисане снаге до 10 МW.

Члан 4.

Мере подстицаја, у смислу ове уредбе, обухватају откупне цене одређене овом уредбом према врсти електране у којој се производи електрична енергија коришћењем обновљивих извора енергије и према инсталисаној снази (Р) израженој у MW.

Врста електране и инсталисана снага одређују се актом о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије.

Откупне цене из става 1. овог члана, изражене у евроцентима по киловат-сату (c€/1 kWh), износе:

Редни број Врста електране Инсталисана снага (МW) Мера подстицаја -откупна цена (c€/1 kWh)
1. Хидроелектране
1.1   до 0,5 МW 9,7
1.2   од 0,5 МW до 2 MW 10,316 – 1,233*P
1.3   од 2 MW до 10 MW 7,85
1.4 на постојећој инфраструктури до 2 MW 7,35
1.4 на постојећој инфраструктури од 2 MW до 10 MW 5,9
2. Електране на биомасу
2.1   до 0,5 MW 13,6
2.2   од 0,5 MW до 5 MW 13,845 – 0,489*Р
2.3   од 5 MW до 10 MW 11,4
3. Електране на биогас
3.1   до 0,2 MW 16,0
3.2   од 0,2 MW до 2 MW 16,444 – 2,222*Р
3.3   преко 2 MW 12,0
4. Електране на депонијски гас и гас из постројења за третман комуналних отпадних вода   6,7
5. Електране на ветар 9,5
6. Електране на енергију сунчевог зрачења   23
7. Електране на геотермалну енергију 7,5
8. Електране са комбинованом производњом на фосилна горива
8.1   до 0,2 MW Ц0 =10,4
8.2   од 0,2 MW до 2 MW Ц0 = 10,667–1,333*Р
8.3   од 2 MW до 10 MW Ц0 = 8,2
8.4 на постојећој инфраструктури до 10 MW Ц0 = 7,6
9. Електране на отпад
9.1   до 1 MW 9,2
9.2   од 1 MW до 10 MW 8,5
  Корекција откупне цене за електране са комбинованом производњом на природни гас Ц = Цо *(0,7* Г/27,83 + 0,3) Ц – нова откупна цена електричне енергијеЦо – референтна откупна цена одређенанаоснову цене природног гаса за продајуенергетским субјектима за трговину намало природним гасом за потребетарифних купаца која не укључујетрошкове коришћења транспортногсистема за природни гас код Јавногпредузећа „Србијагас” Нови Сад потарифном ставу „енергент” од 27,83 дин/м3Г (дин/м3) – нова цена природног гасазапродају енергетским субјектима затрговину на мало природним гасом запотребе тарифних купаца која не укључујетрошкове коришћења транспортногсистема за природни гас код Јавногпредузећа „Србијагас”Нови Сад потарифном ставу „енергент”

Откупна цена електричне енергије из електране за комбиновану производњу која користи природни гас као гориво, коригује се при свакој промени цене природног гаса за продају енергетским субјектима за трговину на мало природним гасом за потребе тарифних купаца која не укључује трошкове коришћења транспортног система за природни гас код Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по тарифном ставу „енергент”.

Корекција откупне цене за електране са комбинованом производњом на природни гас из става 3. овог члана вршиће се од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је дошло до промене цене природног гаса за продају енергетским субјектима за трговину на мало природним гасом за потребе тарифних купаца која не укључује трошкове коришћења транспортног система за природни гас код Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по тарифном ставу „енергент”.

Члан 5.

Право на мере подстицаја утврђене овом уредбом за електричну енергију произведену у електранама које користе нeакумулирану сунчеву енергију ограничава се на укупно инсталисану снагу у тим електранама до 5 МW.

Право на мере подстицаја утврђене овом уредбом за електричну енергију произведену у електранама које користе ветар ограничава се на укупно инсталисану снагу у тим електранама до 450 МW.

Поред повлашћених произвођача који право на мере подстицаја остварују у смислу става 2. овог члана, право на мере подстицаја утврђене овом уредбом могу стећи и повлашћени произвођачи за електричну енергију произведену у електранама на ветар укупно инсталисане снаге која је једнака количини од 10% капацитета за производњу електричне енергије које изгради јавно предузеће за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије у периоду важења ове уредбе.

Повлашћени произвођач има право на мере подстицаја које важе у тренутку подношења захтева за стицање или обнову статуса повлашћеног произвођача.

Члан 6.

Купац откупљује електричну енергију од повлашћеног произвођача електричне енергије који испуњава услове из ове уредбе по ценама утврђеним у члану 4. ове уредбе у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан испостављања фактуре.

Права и обавезе купца и повлашћеног произвођача, уређују се уговором, који се закључује у писменој форми, на период од 12 година, у складу са Законом о енергетици, законом којим се уређују облигациони односи, Општим условима за испоруку електричне енергије, правилима рада дистрибутивног, односно преносног система, прописима којима се ближе одређују услови за стицање статуса повлашћеног произвођача и критеријуми за оцену испуњености тих услова и овом уредбом.

Повлашћени произвођач уз захтев за закључење уговора, купцу доставља решење о стицању статуса повлашћеног произвођача.

Купац је дужан да у року од 30 дана од дана подношења писменог захтева из става 3. овог члана, закључи уговор са повлашћеним произвођачем, ако су испуњени услови из ове уредбе.

Повлашћени произвођач има право да раскине уговор пре истека рока на који је закључен о чему писмено обавештава купца. Уговор се сматра раскинутим истеком тридесетог дана од дана када купац прими писмено обавештење.

Уговор раскинут на начин из става 5. овог члана од стране повлашћеног произвођача који електричну енергију производи у електранама из члана 3. ове уредбе, не може бити поново закључен.

Модел уговора из става 2. овог члана припрема купац и доставља га министарству надлежном за послове енергетике, ради давања сагласности.

Члан 7.

Повлашћени произвођач који је закључио уговор из члана 5. став 2. ове уредбе припада балансној групи купца и не плаћа купцу накнаду за услуге балансирањa.

Очитавање електричне енергије код повлашћеног произвођача из става 1. овог члана који електричну енергију производи у електрани из члана 3. ове уредбе, сваког првог у месецу обавља, без накнаде, енергетски субјект који врши очитавање електричне енергије, зависно од тога на чију мрежу је електрана прикључена и најкасније до 5. у месецу доставља очитане податке за претходни месец повлашћеном произвођачу и купцу.

Енергетски субјект који врши очитавање електричне енергије обавезан је да пре закључења уговора између повлашћеног произвођача и купца изврши, очитавање почетног стања бројила и то у року од три дана од дана достављања захтева од стране повлашћеног произвођача или купца и да очитане податке достави повлашћеном произвођачу и купцу.

Члан 8.

Купац има право на накнаду трошкова за куповину електричне енергије од повлашћених произвођача и за балансирањe рада повлашћених произвођача који користе мере подстицаја по овој уредби.

Износ трошкова из става 1. овог члана одређује се на основу енергетских величина исказаних у Енергетском билансу Републике Србије.

Накнада трошкова купца за куповину електричне енергије од повлашћених произвођача у наредној години, одређује се као збир производа планираних укупних производњи из појединачних врста електрана и откупних цена из члана 4. ове уредбе, умањених за просечну продајну цену електричне енергије енергетског субјекта који обавља делатност трговине електричном енергијом ради снабдевања тарифних купаца, одређену у складу са методологијом за одређивање тарифних елемената за обрачун цена коју је утврдила Агенција за енергетику, где се у обрачун не укључује производња повлашћених произвођача.

Износ средстава потребних за покривање трошкова балансирања рада повлашћених произвођача одређује се као производ годишњих трошкова системских услуга купца и количника очекиване укупне инсталисане снаге повлашћених произвођача који користе мере подстицаја и укупне инсталисане снаге производних капацитета под фактичком управом купца.

Планирану укупну накнаду за наредну годину купац утврђује као збир износа средстава из ст. 3. и 4. овог члана, који се коригује за разлику збира остварених трошкова купца по основу куповине електричне енергије од повлашћених произвођача и остварених трошкова њиховог балансирања и збира остварених прихода купца од накнаде трошкова за куповину електричне енергије од повлашћених произвођача и за балансирање рада повлашћених произвођача током претходне године и посебно их исказује у годишњем програму пословања.

Tрошкови које купац има за куповину електричне енергије од повлашћених произвођача и за балансирање рада повлашћених произвођача надокнађују се кроз продају електричне енергије тарифним купцима.

Купац је дужан да до краја октобра сваке године министарству надлежном за послове енергетике и Агенцији за енергетику поднесе извештај о приходима од накнаде и од продаје електричне енергије откупљене од повлашћених произвођача, као и о трошковима откупа и балансирања производње повлашћених произвођача, оствареним у текућој години.

Члан 9.

Купац ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, припремити и доставити министарству надлежном за послове енергетике модел уговора из члана 6. став 7. ове уредбе.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2012. године.

Број:

У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Advertisements

3 mišljenja na „Otkupne cene za energiju iz obnovljivih izvora

  1. E, falim te Bože! Nekog je zasvrbela neka lokacija, pa ćemo i mi ostali da imamo neku vajdu. Samo još da uproste izdavanje dozvola pa da krenemo.

  2. Odličan korak da se investitori zainteresuju za ulaganje u energetiku, i ulazak u trku koja će zemlja imati više objekata za proizvodnju električne energije i postati vodeći lider. Moj tim ima projekat kako da se iskorite reke a da se ne pregrađuju i ne ometa rečni saobraćaj a proizvodnja električne energije bi bila na svakom metru rečnog korita, u Srbiji je određeno oko 900 lokacija za izgradnju klasičnih hidrocentrala dok za naš projekat mogućnost je na svakih 500 do 1000 metara rečnog toka bilo koje reke a to iznosi jako mnogo a količina proizvedene električne energije je od 100 do 600 kW po objektu. Nadamo se da će jednog dana pravi investitor uložiti u naš projekat pa bi i naša država ušla u obzir da možemo i više od 20 % da proizvedemo električne energije koliko je minimalno za EU.

    1. Interesantna mi je vasa ideja o tom projektu.Naime spremam se takodje za investiciju u ovu oblast.Uzurbano pripremam sve aktivnosti,ali ova vasa ideja o takvim lokacijam koja su van katastra je jako zanimljiva.Voleo bih da mi poblize objasnite.mail metroplusdvd@hotmail.com

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s