Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije


Vlada Srbije je na sednici 3. septembar 2009. godine donela „Uredbu o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i kriterijumima za ocenu ispunjenosti uslova“, koja je najavljena u Zakonu o energetici, član 84. Donošenjem ove uredbe omogućeno je proizvođačima električne energije, koji energiju proizvode iz obnovljivih izvora, da budu upisani u registar povlašćenih proizvođača čime će ostvariti pravo na prednost na tržištu električne energije (zasada prilično nejasan pojam) kao i prava na subvencije, poreske i druge olakšice.

Na osnovu člana 84. stav 2.  Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) i  člana  42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA ZA STICANjE STATUSA

POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I KRITERIJUMIMA ZA OCENU ISPUNjENOSTI TIH USLOVA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije (u daljem tekstu: povlašćeni proizvođač) i kriterijumi za ocenu ispunjenosti tih uslova.

Član 2.

Status povlašćenog proizvođača mogu da steknu proizvođači koji:

1)     u procesu proizvodnje električne energije koriste obnovljive izvore energije ili separisanu frakciju komunalnog otpada;

2)     proizvode električnu energiju u elektranama, koje se u smislu zakona kojim se uređuje oblast energetike smatraju malim elektranama;

3)     istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju, pod uslovom da ispunjavaju kriterijume u pogledu energetske efikasnosti.

Član 3.

Obnovljivi izvori energije,  smislu ove uredbe, jesu izvori energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično, posebno energija vodotokova, vetra, neakumulirana sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija, biogoriva, biogas, sintetički gas, deponijski gas, gas iz postrojenja za tretman kanalizacionih voda i otpadnih voda iz prehrambene i drvno-prerađivačke industrije koje ne sadrže opasne materije.

Član 4.

Biomasa, u smislu ove uredbe, jeste biorazgradljiva materija nastala u poljoprivredi, šumarstvu i pratećoj industriji i domaćinstvu, koja obuhvata: biljke i delove biljaka; gorivo dobijeno od biljaka i delova biljaka; ostatke i nusproizvode biljaka nastale u poljoprivredi (slama, kukuruzovina, granje, koštice i ljuske); ostatke životinjskog porekla nastale u poljoprivredi (izmet);  ostatke biljaka u šumarstvu (ostaci pri seči šuma);  biorazgradljive ostatke u prehrambenoj i drvnoj industriji koji ne sadrže opasne supstance i separisanu biorazgradljivu frakciju komunalnog otpada.

Ne smatraju se biomasom, u smislu ove uredbe, fosilna goriva, treset, papir i karton, tekstil, delovi tela životinja, industrijski otpad izuzev onog koji se podrazumeva pod biomasom, komunalni otpad, otpad iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i komercijalni otpad.

Član 5.

Biogas, u smislu ove uredbe, jeste gas nastao anaerobnim postupcima iz biomase.

Sintetički gas, u smislu ove uredbe, jeste gas nastao pirolitičkom razgradnjom biomase i separisanjem frakcije komunalnog otpada.

Član 6.

Otpad, u smislu ove uredbe, je svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava da odbaci ili je dužan  da odbaci, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom,.

Komunalni otpad, u smislu ove uredbe, je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 7.

Fosilna goriva, u smislu ove uredbe, jesu ugalj, nafta i naftni derivati, prirodni gas i uljani škriljci.

Član 8.

Elektrana, u smislu ove uredbe,  jeste  postrojenje za proizvodnju električne energije ili za kombinovanu proizvodnju, sa jednom ili više proizvodnih jedinica.

Kombinovana proizvodnja iz stava 1. ovog člana predstavlja istovremenu proizvodnju električne i toplotne energije.

Kondenzacioni režim rada, u smislu ove uredbe, predstavlja proizvodnju električne energije kod elektrana sa kombinovanom proizvodnjom.

Član 9.

Ako proizvođač električne energije  delatnost proizvodnje električne energije obavlja u elektrani koja sadrži različite proizvodne jedinice, status povlašćenog proizvođača stiče samo za one proizvodne jedinice za koje ispunjava uslove propisane ovom uredbom.

Proizvođač koji obavlja delatnost proizvodnje električne energije u više elektrana, podnosi zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za svaku takvu elektranu posebno.

U proizvodne jedinice iz stava 1. ovog člana moraju biti:

1) ugrađeni merni uređaji za merenje isporučene električne energije;

2) ugrađeni merni uređaji i označena merna mesta na kojima se meri ukupno neto proizvedena električna energija i toplotna energija iz postrojenja i potrošnja primarne energije za pogon postrojenja.

Podnosilac zahteva za sticanje statusa povlašćenog proizvođača uz zahtev podnosi  i odgovarajući dokaz o ugrađenim mernim uređajima i označenim mernim mestima iz stava 3. ovog člana.

Član 10.

Pravno lice ili preduzetnik može steći status povlašćenog proizvođača, pod uslovima iz člana  2. ove uredbe, za:

1) hidroelektranu;

2)  elektranu koja u procesu proizvodnje koristi biomasu ili biomasu u kombinaciji sa nekim dopunskim fosilnim gorivom ili otpadom, ukoliko energetska vrednost korišćene biomase na godišnjem nivou čini najmanje 80% ukupne primarne energije;

3) elektranu koja električnu energiju proizvodi koristeći obnovljive izvore energije, osim biomase, ukoliko u procesu proizvodnje energetska vrednost korišćenih obnovljivih izvora energije na godišnjem nivou čini najmanje 90% ukupne primarne energije. Dopunska goriva mogu biti neka od fosilnih goriva ili otpad;

4) elektranu koja električnu energiju proizvodi koristeći otpad ili otpad u kombinaciji sa nekim fosilnim gorivom ili obnovljivim izvorom energije, ukoliko energetska vrednost korišćenog otpada na godišnjem nivou čini najmanje 80% ukupne primarne energije;

5) elektranu za kombinovanu proizvodnju koja koristi fosilna goriva ili fosilna goriva u kombinaciji sa nekim obnovljivim izvorom energije ili otpadom, ukoliko ostvaruje ukupni godišnji stepen korisnosti veći od odgovarajuće vrednosti minimalnog ukupnog godišnjeg stepena korisnosti elektrane za kombinovanu proizvodnju navedenih u tabeli 1.

Tabela 1. –  Minimalni ukupni godišnji stepen korisnosti elektrane za kombinovanu proizvodnju

Instalisana

snaga (MWe)

Udeo fosilnog goriva u energetskoj vrednosti utrošenog goriva (%)
(20 – 40)% (40 – 60)% (60 – 80)% (80 – 100)%
<1 45% 50% 55% 60%
1-10 55% 60% 65% 70%

Član 11.

Ukupna neto proizvedena  električna energija iz člana  9.  stav 3. tačka 2)  ove uredbe određuje se  kao ukupna električna energija predata u električnu mrežu u toku jedne kalendarske godine, odnosno ukupna godišnja ostvarena proizvodnja električne energije u elektrani umanjena za sopstvenu godišnju potrošnju postrojenja i gubitke unutar elektrane.

Neto godišnja proizvodnja toplotne energije u elektrani iz člana 9. stav 3. tačka 2)  ove  uredbe određuje se  kao  ukupna toplotna energija predata u sistem za distribuciju toplotne energije u toku jedne kalendarske godine, odnosno ukupna godišnja ostvarena proizvodnja toplotne energije elektrane umanjena za godišnju sopstvenu potrošnju postrojenja i gubitke unutar elektrane.

Član 12.

Primarna energija,  u smislu ove uredbe, jeste energija  za pogon postrojenja i koja se dobija iz primarnog goriva.

Primarno gorivo iz stava 1. ovog člana je smeša goriva (osnovno i dopunska) koje se koristi za proizvodnju primarne električne energije ili za kombinovanu proizvodnju.

Član 13.

Energetska vrednost utrošenog goriva predstavlja proizvod utrošene količine goriva i njegove prosečne donje toplotne moći.

Energetska vrednost utrošene smeše goriva (osnovno i dopunska  goriva) predstavlja sumu proizvoda prosečne donje toplotne moći goriva i utrošene količine svakog goriva koje čini sastav smeše goriva.

Član 14.

Ukupni godišnji stepen korisnosti u postrojenjima koja istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju  izračunava se kao odnos između ukupne neto godišnje proizvodnje energije (električne i toplotne) i ukupne godišnje utrošene primarne energije u elektrani za kombinovanu proizvodnju, a prema formuli:

gde su:

h – ukupni godišnji stepen korisnosti

Ekor  [MJ] = 3600 x E + T –  ukupna godišnja neto proizvedena energija (električna i toplotna);

E [MWh] – neto godišnja proizvodnja električne energije elektrane;

3600 – odnos energetskih vrednosti [Wh] i [J]

T [MJ] – neto godišnja proizvodnja toplotne energije elektrane (ukoliko postoji);

Epr [MJ]  –  ukupna godišnja utrošena primarna energija elektrane

Član 15.

Zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača podnosi se ministru nadležnom za poslove energetike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva dostavlja dokaze o ispunjenosti  uslova za sticanje tog statusa, i to:

1) kopiju licence za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije, ukoliko je elektrana snage  1 MW ili veća;

2) kopiju ugovora sa nosiocem licence, ukoliko je elektrana snage 1 MW ili veća, a proizvođač nije nosilac licence;

3) projekat izvedenog objekta elektrane;

4) kopiju ugovora o priključenju na distributivnu mrežu, odnosno prenosni sistem, a za elektrane posebnih karakteristika sa kombinovanom proizvodnjom i kopija ugovora o priključenju i preuzimanju toplotne energije, sa nadležnim energetskim, odnosno drugim privrednim subjektima;

5) upotrebnu dozvolu;

6) podatke o licu  odgovornom za rad elektrane (ime, položaj, telefon, faks, e-mail).

Uz zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za svaku elektranu sa kombinovanom proizvodnjom, kod koje je udeo fosilnih goriva u ukupnoj primarnoj energiji veći od 20%, osim dokumenata iz stava 2. ovog člana, prilaže se:

1) očekivana godišnja proizvodnja toplotne energije, sa mesečnom dinamikom;

2)  očekivane vrednosti ukupnog godišnjeg stepena korisnosti.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 3. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Advertisements

3 mišljenja na „Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije

  1. Imam mini hidroelektranu u izgradnji i jos dve lokacije regulisane ,imovinsko, i kod opstine. Naravno, najvise me interesuje kada ce biti ta povoljna cena zelene energije i koliko

  2. Interesuje me gde mogu videti registar povlascenih proizvodjaca elektricne energije, posebno me interesuju proizvodjaci koji el.energiju proizvode iz fotonaponskih elektrana jer je ukupna instalisana snaga 5MW i svi pricaju da je iskorisceno 4.5MW a ja ne znam za vise od 25kW koje je je napravljeno a samim tim i da ima projekat izvedenog stanja i upotrebnu dozvolu koja je potrebna da bi se dobio status povlascenog proizvodjaca el.energije.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s