Preuzeto sa sajta Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Potencijal malih vodotokova, na kojima se mogu graditi male hidroelektrane, iznosi oko 0,4 miliona ten – ili 3% od ukupnog potencijala obnovljivih izvora u Srbiji.

Male hidroelektrane su energetski objekti snage do 10 MW i spadaju u kategoriju povlašćenih proizvođača energije.

U Srbiji je identifikovano 856 lokacija za izgradnju malih hidroelektrana u Katastru malih hidroelektrana iz 1987. godine, koji je izradila firma „Energoprojekt“, dok je u Katastru malih hidroelektrana u Vojvodini iz 1989. godine, obrađeno 13 lokacija.

Snage na ovim lokacijama se kreću od 90 kW do 8.5 MW – ukupne snage 449 MW, iz kojih bi se moglo proizvesti oko 1590 GWh, što je oko 4.3% ukupno proizvedene električne energije u Srbiji.

LOKACIJE IZ KATASTRA MALIH HIDROELEKTRANA U SRBIJI

Zainteresovani investitori se od 1. maja 2008. godine mogu obratiti opštinama, na čijoj se teritoriji nalazi lokacija za izgradnju male hidroelektrane, radi dobijanja kopije katastarskog lista, koji sadrži preciznije podatke o lokaciji.

Moguće je graditi male hidroelektrane i na lokacijama van Katastra, uz saglasnost ministarstva rudarstva i energetike, i drugih nadležnih ministarstava i institucija.

PRAVNA PROCEDURA ZA IZGRADNjU MALIH HIDROELEKTRANA U SRBIJI I DOBIJANjE SVIH POTREBNIH DOZVOLA

Ministarstvo rudarstva i energetike izdaje energetsku dozvolu – ovde možete preuzeti zahtev za izdavanje energetske dozvole.